مجتمع مسكونى سهیل که دارای 8 واحد میباشد. این پروژه در منطقه دروس واقع شده و در آن از شیرآلات بهداشتی ویسن تین استفاده شده است . آرشیتکت این پروژه جناب آقای مهندس صالحی و کارفرمای آن جناب آقای مهندس بهمنی می باشند.

 

مجتمع مسكونى سهیل
آرشیتکت : جناب آقای مهندس صالحی
کارفرما : جناب آقای مهندس بهمنی
منطقه : دروس
مجهز به شیرآلات بهداشتی ویسن تین